Alicja Czapska  

Adwokat

Zadzwoń

(+48) 691 840 978

Napisz

adwokat.czapska@wp.pl

12 czerwca 2023

Pismo procesowe - jak napisać pismo do Sądu? 

Każde pismo procesowe w postępowaniu cywilnym powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie sygnatury akt, jeżeli została już nadana; 
4) oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew, odpowiedź na pozew, wniosek o uzasadnienie, apelacja);
5) osnowę wniosku lub oświadczenia;
6) wskazanie faktów i dowodów w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia;
7) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
8) wymienienie załączników.
 
Pierwsze pismo procesowe w sprawie w sprawie, powinno nadto zawierać:
1) oznaczenie przedmiotu sporu;
2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG - adres do korespondencji wpisany do CEIDG;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;
4) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w KRS, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
 
W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji oraz pomocy w sporządzeniu pisma procesowego zapraszam do kontaktu. 

 

Przeczytaj także:

20 lipca 2023
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie następuje automatycznie (np. z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności) i konieczne
12 czerwca 2023
Każde pismo procesowe w postępowaniu cywilnym powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
05 czerwca 2023
Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może
20 maja 2023
Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej