Alicja Czapska  

Adwokat

Zadzwoń

(+48) 691 840 978

Napisz

adwokat.czapska@wp.pl

20 maja 2023

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności 

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ich ustania. 

 

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności:

 -  na okres do roku jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki,

 - na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem,

 - w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 par. 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

 

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności należy uzasadnić, tak aby wynikało z niego spełnienie powyższych przesłanek. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 80 zł. Na postanowienie  w przedmiocie odroczenia wykonania kary przysługuje zażalenie. 

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji odnośnie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, pomocy w sporządzeniu wniosku lub zażalenia zapraszam do kontaktu. 

 

Przeczytaj także:

20 lipca 2023
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie następuje automatycznie (np. z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności) i konieczne
12 czerwca 2023
Każde pismo procesowe w postępowaniu cywilnym powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
05 czerwca 2023
Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może
20 maja 2023
Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej