Alicja Czapska  

Adwokat

Zadzwoń

(+48) 691 840 978

Napisz

adwokat.czapska@wp.pl

17 maja 2023

Dozór elektroniczny - tzw. obrączka zamiast więzienia

Jednym ze sposobów na uniknięcie więzienia jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W czasie kary w tej formie skazany przebywa w miejscu swojego zamieszkania, które może opuszczać we wskazanych godzinach. 

 

Sąd może udzielić skazanemu zgodny na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 par. 2 kodeksu karnego;

2) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary;

3)  posiada określone miejsce stałego pobytu;

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbycie kary w tej formie;

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,

6) względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

 

O udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd orzeka na wniosek skazanego lub jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego. Wniosek nie podlega opłacie sądowej. Na postanowienie sądu odmowie udzielenia zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego służy zażalenie. 

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji odnośnie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, pomocy w sporządzeniu wniosku lub zażalenia zapraszam do kontaktu. 

 

Przeczytaj także:

20 maja 2023
Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej
17 maja 2023
Jednym ze sposobów na uniknięcie więzienia jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
06 października 2022
W sytuacji, gdy klient dysponuje tytułem egzekucyjnym, zaś strona przeciwna nie realizuje swojego obowiązku –
06 października 2022
W sytuacji gdy, pomoc prawna ma być udzielona osobie wobec której został zastosowany tymczasowy areszt,